CHỨNG CHỈ A,B,C

Đây là chương trình mới, được định hướng theo 6 cấp độ trong Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR). Khóa học  nhằm chuẩn bị cho học viên học và chuẩn bị tốt cho kỳ thi cấp chứng chỉ Quốc gia theo định hướng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm 6 chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1 và C2).

Đây là chương trình mới, được định hướng theo 6 cấp độ trong Khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR). Khóa học  nhằm chuẩn bị cho học viên học và chuẩn bị tốt cho kỳ thi cấp chứng chỉ Quốc gia theo định hướng mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gồm 6 chứng chỉ A1, A2, B1, B2, C1 và C2).

Giáo trình: American English File

 Phân phối:  Chương trình được chia làm 4 cấp độ khác nhau từ Căn bản (American English File – Starter), Cấp độ A, Cấp độ B và cấp độ C. Mỗi cấp độ là 2 khóa (mỗi khóa kéo dài trong 8 tuần với 3 buổi học/ tuần).

Kết quả đạt được: Sau khi kết thúc từng khóa học, học viên được khuyến khích tham gia kỳ thi kiểm tra cuối khóa do Esmart tổ chức. Kết quả thi cùng với tỷ lệ hiện diện trên lớp được Esmart sử dụng làm điều kiện xét giảm học phí cho học viên khi tham gia đăng ký lên các cấp lớp tiếp theo. Học viên cũng được khuyến khích tham gia các kỳ thi theo chuẩn quốc tế do Cambridge ESOL tổ chức bao gồm KET (sau khi hoàn thành cấp độ A) và PET (sau khi hoàn thành cấp độ B và C).